Kerst, engelen, houtsnijwerk

digitaalChristiane(Door: Ds. Christiane Karrer, voor het Kerkblad van december/januari)

In de afgelopen weken mocht ik een lang weekeinde in Venetië vertoeven. Ik bezocht de Biënnale, de wereldwijd belangrijkste tentoonstelling voor hedendaagse kunst. Het was een bijzondere ervaring om uitgedaagd en geïnspireerd te worden door zoveel uiteenlopende vormen, technieken en inhouden van kunstwerken. Ik liet mij meevoeren in een geheel andere kijk op de werkelijkheid dan ik gewend was. Als je je verdiept in wat je ziet, ga je niet meer denken over dingen en ideeën, maar ontstaat iets nieuws, soms verrassends, binnen je denken en voelen.

Lees meer...

Poolse kerkdienst in Utrecht

PoolseDienstZapraszam wszystkich bardzo serdecznie na nasze kolejne polskie luterańskie nabożeństwo, które odbędzie się jak zwykle w naszym luterańskim kościele  przy Hamburgerstraat 9-11 w Utrechcie  o godz 14-tej. Goście są mile widziani już od godziny 13-tej.

Iedereen is hierbij hartelijk uitgenodigd onze Poolse kerkdienst bij te wonen op zondag 29 november 2015, in de Lutherse kerk te Utrecht, ingang Hamburgerstraat 11. Kerk geopend vanaf 13.00 uur.

Lees meer...

Adventsmarkt 2016

adventsmarkt2015 a3 lr page1Op 28 november kunt u ons kraampje bezoeken op de jaarlijkse Adventsmarkt! Vanaf 16:00u bent u welkom.

Lees meer...

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht
RSIN/Fiscaal nummer: 825888530

Website adres: www.elgutrecht.nl
E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres: Hamburgerstraat 9
Postcode: 3511 NN
Plaats: Utrecht

Postadres: C.Drebbelstraat 10
Postcode: 3514 HS
Plaats: Utrecht

De Evangelisch-Lutherse Gemeente is een geloofsgemeenschap volgens de Lutherse traditie, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Utrecht.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.luthersutrecht.nl  vindt u het beleidsplan 2014-2018 an de diaconie van onze gemeente. We hebben inmiddels richtlijnen opgesteld voor de beoordeling van collectedoelen. We doen ongeveer 10 keer per jaar mee aan Kerk in Actie, we collecteren ongeveer 10 keer per jaar voor Lutherse doelen, 20 keer voor Utrechtse doelen, 6 keer voor internationale doelen, 3 keer voor het ouderenwerk in eigen gemeente en 3 keer jeugdwerk eigen gemeente. We kiezen voornamelijk doelen die bevorderen dat kwetsbare jeugd wordt opgevangen en een opleiding krijgt. Los van de Kerk in actie doelen steunen we project Ndola in Afrika, Garuda House Bali, Edukans, Taal doet meer en Singelzicht. Zij voldoen alle aan onze criteria. Verder steunen we andere kwetsbare mensen via giften aan Hospices, Stichting Dienstverlening Buitenlanders, de Stichting Omduw , het Smulhuis en de Voeldselbank. Bepaalde doelen krijgen een vaste bijdrage. We vullen dan de collectes aan tot het begrote bedrag.

E. Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. We hebben geen betaalde diakonale medewerkers.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen

In het verleden zorgden we er voor de inkomsten en uitgaven in evenwicht waren en werden de fondsen nauwelijks aangesproken. We zijn nu van plan de fondsen aan te spreken als we dat nodig vinden. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Door het onverwachte overlijden van onze kerkrentmeester dhr. T. Albers, 26 oktober 2018, is het ons niet gelukt om vóór 1 juli 2019 de jaarstukken over 2018 gereed te hebben voor externe publicatie. Dat geldt zowel de jaarstukken van de diaconie als die van de kerkrentmeesters.  

Wij hebben inmiddels het CCBB om uitstel gevraagd voor de indiening van de betreffende documenten, tot uiterlijk 1 september 2019. Tegelijkertijd zullen dan ook  de cijfers van de begroting 2019 worden aangeleverd. Eén en ander houdt tevens verband met de samenvoeging van de lutherse gemeenten Utrecht en Zeist per 1-1-2019 tot de  Evangelisch Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten 

 begroting ELG diakonie 2019

 

 
 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze diaconie bezit ook vermogen. We verhuren 2 woningen en we hebben een zaal, die we soms verhuren. Verder hebben we geldmiddelen. Het Fonds Ubing is een nalatenschap uit de 17e eeuw en heeft een specifieke bestemming. De opbrengsten van het vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

 

Kinderkerk in de Adventstijd

jeugdwerk2In de Adventstijd werken de kinderen toe naar Kerstochtend. Dat zal een heel spektakel met engelen worden.

Kinderkerk is op zondag 29 november en 13 en 20 december. En natuurlijk op 25 december!

Lees meer...

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht
RSIN: 0825888396

Website adres: www.elgutrecht.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres: Hamburgerstraat 9
Postcode: 3511 NN
Plaats: Utrecht

Postadres: Kanaalweg 87
Postcode: 3533 HG
Plaats: Utrecht

De Evangelisch-Lutherse Gemeente is een geloofsgemeenschap volgens de Lutherse traditie, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 1 van de kerkorde van de PKN.

De kerkorde van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk www.pkn.nl.

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen, dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen, die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht.

B. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Evangelisch-Lutherse Gemeente bestaat uit ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen; deze ambtsdragers worden gekozen uit de leden van de gemeente.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, welke niet onder de verantwoordelijkheid van het college van diakenen vallen. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit drie leden.

C. Doelstelling / visie

Doelstelling en visie zijn te vinden in de eerste pagina van het Beleidsplan onder het kopje "Profiel van de gemeente".

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Evangelisch-Lutherse Gemeente is te vinden onder de link "Beleidsplan".

E. Beloningsbeleid

Beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de Generale Regeling rechtspositie predikanten van de PKN. De beloning van de kerkelijke medewerkers (koster en organist) is geregeld in de Arbeidsvoorwaarderingregeling PKN. Beide regelingen zijn te vinden op www.pkn.nl.

F. Verslag activiteiten

De activiteiten bestaan onder meer uit:

  • het organiseren van wekelijkse kerkdiensten op twee plaatsen in de gemeente Utrecht, te weten het kerkgebouw Hamburgerstraat 9 en de kapel van het verzorgingshuis "de Wartburg", Kennedylaan 16;
  • pastoraat door de beide predikanten aan leden en belangstellenden van de gemeente;
  • het organiseren van gesprekskringen. Een volledig overzicht is te vinden in het Beleidsplan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten 

Door het onverwachte overlijden van onze kerkrentmeester dhr. T. Albers, 26 oktober 2018, is het ons niet gelukt om vóór 1 juli 2019 de jaarstukken over 2018 gereed te hebben voor externe publicatie. Dat geldt zowel de jaarstukken van de diaconie als die van de kerkrentmeesters.  

Wij hebben inmiddels het CCBB om uitstel gevraagd voor de indiening van de betreffende documenten, tot uiterlijk 1 september 2019. Tegelijkertijd zullen dan ook  de cijfers van de begroting 2019 worden aangeleverd. Eén en ander houdt tevens verband met de samenvoeging van de lutherse gemeenten Utrecht en Zeist per 1-1-2019 tot de  Evangelisch Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.

 

begroting ELG kerkrentmeesters 2019


De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht zorgt, evenals alle kerkgenootschappen en hun onderdelen in Nederland, zelf voor de benodigde inkomsten om de activiteiten te bekostigen. Jaarlijks wordt via de Actie Kerkbalans gevraagd aan de leden om een bijdrage voor het werk van de gemeente te geven; voorts wordt via collecten en andere inzamelingen een bijdrage gevraagd.

Toelichting 

De gemeente bezit en beheert een kerkgebouw voor de zondagse eredienst; dit gebouw wordt tevens regelmatig verhuurd voor kerkelijke en culturele activiteiten, waardoor een deel van de kosten voor onderhoud en exploitatie gedekt worden. Daarnaast bezit de gemeente over enkele panden naast het kerkgebouw, die verhuurd worden voor bewoning en/of zakelijk gebruik.

Omdat het kerkgebouw een Rijksmonument is wordt gedurende een aantal jaren subsidie van de rijksoverheid ontvangen, waarmee een belangrijk deel van de onderhoudskosten gedekt wordt. Deze subsidie is niet in de jaarrekening opgenomen als inkomsten maar wordt gereserveerd in een onderhoudsfonds; de in de jaarrekening vermelde "lasten kerkgebouw" omvatten onder meer het door de gemeente zelf te betalen deel van de onderhoudskosten.

Het grootste deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat in de vorm van salarissen aan een tweetal parttime predikanten en aan de organisatie van de kerkelijke activiteiten. De overige bestedingen betreffen, naast de reeds genoemde onderhoudskosten voor het kerkgebouw, het onderhoud, energiekosten, belastingen en verzekeringen van alle gebouwen, de salarissen van de koster en de organisten, bijdragen voor het landelijke werk van de PKN en kosten van administratie en beheer.

 

 

Luther en de Joden (uit het kerkblad)

Martin-LutherIn 2017 wordt het begin van de Reformatie 500 jaar geleden groots gevierd. De Joodse gemeenschap heeft de Protestantse Kerk Nederland gevraagd of zij ter gelegenheid van deze herdenking excuus wil aanbieden voor de vreselijke woorden die Luther aan tegen het einde van zijn leven zei over de Joden. Onder andere: ‘verbrand hun boeken, drijf ze de stad uit.’ Het maakte de tongen los in Trouw en Volkskrant. Uitleg geven van Lutherse zijde riekt al snel naar goedpraterij. Hoe kunnen we erover spreken?

Voor Kerk in de Stad schreef ds. Christiane Karrer naar aanleiding hiervan een column. Ook ds. Kees Bouman, lid van onze gemeente, greep de pen om te reageren. Hieronder leest u hun gedachten.

Lees meer...

LGU 2015 olijfboomcampagne LR

Lezing-discussie 'Thuis' door dr. Femke Stock

Femke Stock heeft voor haar promotie diepte-interviews gehouden met 2de generatie Marokkaanse en Turkse Nederlanders. Zij zocht met hen in het open gesprek naar wat voor hen 'thuis' betekent. Op zondag 15 februari gaat zij tijdens een lezing-discussie op dit onderwerp in.

Femke brengt in haar lezing een zeer genuanceerd beeld naar voren van wat thuis voor betekenis heeft. Ook vraagt ze aan de aanwezigen: wat betekent thuis voor U? Het is een wezenlijke vraag voor ieder mens.

Datum en tijd: zondag 15 februari van 12.15 tot 13.15 uur (een kleine lunch is aanwezig na de kerkdienst)

Locatie: Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9 te Utrecht

Toegang is gratis, alle geïnteresseerden zijn welkom!

 

 

 

Lutherse kerkdiensten in het Pools!

Poolse dienst

Iederevierde zondag van de maand wordt een dienst in het Pools in de Lutherse Kerk in Utrecht (Hamburgerstraat 9, Utrecht) gehouden, aanvang 14:00 uur. 

Naast een overgrote meerderheid van katholieken zijn er in Polen ook 70.000 lutheranen. Momenteel zijn ook onder hen veel jonge mensen die in het westen van Europa werken. In veel landen, bij voorbeeld Engeland, Ierland, Zweden en Noorwegen, is het gelukt om lutherse kerkdiensten in het Pools te organiseren. En nu ook in Nederland, in Utrecht!

Lees meer...

U kunt hier het kerkblad van de Lutherse Gemeente Utrecht digitaal bekijken.

 

Cantor-organist van de lutherse gemeente is Sebastiaan ‘t Hart (1979). Hij studeerde orgel bij Jacques van Oortmerssen aan het Conservatorium van Amsterdam. Aan hetzelfde instituut studeerde hij tevens kerkmuziek. Hij vervolgde zijn opleiding tot kerkelijk koorleider bij Mark Lippe aan het Utrechts Conservatorium, waar hij in 2011 zijn masterdiploma behaalde. Sebastiaan 't Hart is redactielid van Muziek & Liturgie en bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK). In deeltijd studeert hij Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht.