A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht
RSIN: 0825888396

Website adres: www.elgutrecht.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres: Hamburgerstraat 9
Postcode: 3511 NN
Plaats: Utrecht

Postadres: Kanaalweg 87
Postcode: 3533 HG
Plaats: Utrecht

De Evangelisch-Lutherse Gemeente is een geloofsgemeenschap volgens de Lutherse traditie, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 1 van de kerkorde van de PKN.

De kerkorde van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk www.pkn.nl.

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen, dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen, die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht.

B. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Evangelisch-Lutherse Gemeente bestaat uit ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen; deze ambtsdragers worden gekozen uit de leden van de gemeente.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, welke niet onder de verantwoordelijkheid van het college van diakenen vallen. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit drie leden.

C. Doelstelling / visie

Doelstelling en visie zijn te vinden in de eerste pagina van het Beleidsplan onder het kopje "Profiel van de gemeente".

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Evangelisch-Lutherse Gemeente is te vinden onder de link "Beleidsplan".

E. Beloningsbeleid

Beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de Generale Regeling rechtspositie predikanten van de PKN. De beloning van de kerkelijke medewerkers (koster en organist) is geregeld in de Arbeidsvoorwaarderingregeling PKN. Beide regelingen zijn te vinden op www.pkn.nl.

F. Verslag activiteiten

De activiteiten bestaan onder meer uit:

  • het organiseren van wekelijkse kerkdiensten op twee plaatsen in de gemeente Utrecht, te weten het kerkgebouw Hamburgerstraat 9 en de kapel van het verzorgingshuis "de Wartburg", Kennedylaan 16;
  • pastoraat door de beide predikanten aan leden en belangstellenden van de gemeente;
  • het organiseren van gesprekskringen. Een volledig overzicht is te vinden in het Beleidsplan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten 

 De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht zorgt, evenals alle kerkgenootschappen en hun onderdelen in Nederland, zelf voor de benodigde inkomsten om de activiteiten te bekostigen. Jaarlijks wordt via de Actie Kerkbalans gevraagd aan de leden om een bijdrage voor het werk van de gemeente te geven; voorts wordt via collecten en andere inzamelingen een bijdrage gevraagd.

Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

   
     

Samengevoegd

     

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

     

2019

2019

2018

     

BATEN

         
           

Baten kerkgebouwen

         47.507

         41.080

              48.401

Baten overige gebouwen

         58.725

         58.200

              57.696

Financiële baten

 

         18.811

         15.800

              13.242

Levend geld

 

         74.876

         71.800

              89.525

Baten kerkblad

 

           2.355

           2.300

                2.282

Diverse baten

 

         10.714

           7.000

              15.377

           

TOTAAL BATEN

 

       212.988

       196.180

            226.523

           

LASTEN

         
           

Lasten kerkgebouwen

         44.821

         38.380

              38.399

Lasten overige gebouwen

           8.730

           9.500

              14.975

Pastoraat

   

         75.876

         81.511

              93.458

Eredienst

   

           4.142

           4.000

                3.023

Bijdragen en verplichtingen

           7.609

           8.700

                9.508

Personeelslasten

 

         42.958

         43.300

              46.592

Lasten administratie en beheer

         15.211

         12.100

              17.587

           
     

       199.347

       197.491

            223.542

     

           

Exploitatieresultaat

 

         13.641

        -/-1.311

                2.980

           

Bestemming Resultaat

     

- Reservering kroonluchters

           7.500

                  -  

                       -  

- Algemene Reserve

 

           6.141

        -/-1.311

                2.980

     

         13.641

        -/-1.311

                2.980

           

 Toelichting 

De gemeente bezit en beheert een kerkgebouw voor de zondagse eredienst; dit gebouw wordt tevens regelmatig verhuurd voor kerkelijke en culturele activiteiten, waardoor een deel van de kosten voor onderhoud en exploitatie gedekt worden. Daarnaast bezit de gemeente over enkele panden naast het kerkgebouw, die verhuurd worden voor bewoning en/of zakelijk gebruik.

Omdat het kerkgebouw een Rijksmonument is wordt gedurende een aantal jaren subsidie van de rijksoverheid ontvangen, waarmee een belangrijk deel van de onderhoudskosten gedekt wordt. Deze subsidie is niet in de jaarrekening opgenomen als inkomsten maar wordt gereserveerd in een onderhoudsfonds; de in de jaarrekening vermelde "lasten kerkgebouw" omvatten onder meer het door de gemeente zelf te betalen deel van de onderhoudskosten.

Het grootste deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat in de vorm van salarissen aan een tweetal parttime predikanten en aan de organisatie van de kerkelijke activiteiten. De overige bestedingen betreffen, naast de reeds genoemde onderhoudskosten voor het kerkgebouw, het onderhoud, energiekosten, belastingen en verzekeringen van alle gebouwen, de salarissen van de koster en de organisten, bijdragen voor het landelijke werk van de PKN en kosten van administratie en beheer.