A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht
RSIN/Fiscaal nummer: 825888530

Website adres: www.elgutrecht.nl
E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres: Hamburgerstraat 9
Postcode: 3511 NN
Plaats: Utrecht

Postadres: C.Drebbelstraat 10
Postcode: 3514 HS
Plaats: Utrecht

De Evangelisch-Lutherse Gemeente is een geloofsgemeenschap volgens de Lutherse traditie, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Utrecht.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.luthersutrecht.nl  vindt u het beleidsplan 2014-2018 an de diaconie van onze gemeente. We hebben inmiddels richtlijnen opgesteld voor de beoordeling van collectedoelen. We doen ongeveer 10 keer per jaar mee aan Kerk in Actie, we collecteren ongeveer 10 keer per jaar voor Lutherse doelen, 20 keer voor Utrechtse doelen, 6 keer voor internationale doelen, 3 keer voor het ouderenwerk in eigen gemeente en 3 keer jeugdwerk eigen gemeente. We kiezen voornamelijk doelen die bevorderen dat kwetsbare jeugd wordt opgevangen en een opleiding krijgt. Los van de Kerk in actie doelen steunen we project Ndola in Afrika, Garuda House Bali, Edukans, Taal doet meer en Singelzicht. Zij voldoen alle aan onze criteria. Verder steunen we andere kwetsbare mensen via giften aan Hospices, Stichting Dienstverlening Buitenlanders, de Stichting Omduw , het Smulhuis en de Voeldselbank. Bepaalde doelen krijgen een vaste bijdrage. We vullen dan de collectes aan tot het begrote bedrag.

E. Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. We hebben geen betaalde diakonale medewerkers.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen

In het verleden zorgden we er voor de inkomsten en uitgaven in evenwicht waren en werden de fondsen nauwelijks aangesproken. We zijn nu van plan de fondsen aan te spreken als we dat nodig vinden. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Door het onverwachte overlijden van onze kerkrentmeester dhr. T. Albers, 26 oktober 2018, is het ons niet gelukt om vóór 1 juli 2019 de jaarstukken over 2018 gereed te hebben voor externe publicatie. Dat geldt zowel de jaarstukken van de diaconie als die van de kerkrentmeesters.  

Wij hebben inmiddels het CCBB om uitstel gevraagd voor de indiening van de betreffende documenten, tot uiterlijk 1 september 2019. Tegelijkertijd zullen dan ook  de cijfers van de begroting 2019 worden aangeleverd. Eén en ander houdt tevens verband met de samenvoeging van de lutherse gemeenten Utrecht en Zeist per 1-1-2019 tot de  Evangelisch Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten 

 begroting ELG diakonie 2019

 

 
 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze diaconie bezit ook vermogen. We verhuren 2 woningen en we hebben een zaal, die we soms verhuren. Verder hebben we geldmiddelen. Het Fonds Ubing is een nalatenschap uit de 17e eeuw en heeft een specifieke bestemming. De opbrengsten van het vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.